Privacyverklaring

Privacyverklaring
Tinekeveenstra.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken;
Tinekeveenstra.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je een reactie plaatst of je inschrijft voor de mailinglist.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of in correspondentie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tinekeveenstra.nl verzamelt geen persoonsgegevens met een doel. Wat wij verzamelen is wat je zelf aan ons verstrekt door het plaatsen van reacties of je aan te melden voor de mailinglist.

Geautomatiseerde besluitvorming
Tinekeveenstra.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens  tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tinekeveenstra.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: 6 tot 12 maanden in geval van samenwerkingen. De gegevens die worden verzameld door reacties/mailinglisten etc. blijven bestaan tot dat je deze zelf verwijderd of je lidmaatschap van de mailinglist opzegt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Tinekeveenstra.nl verstrekt geen gegevens aan derden. Tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Tinekeveenstra.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij eventueel van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander door jou genoemde persoon/organisatie te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy). Tinekeveenstra.nl zal zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren.

Tinekeveenstra.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tinekeveenstra.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.